Sjukfrånvaro på jobbet på grund av alkohol och droger. 
Ett STORT problem?

foretag

Ja, i varje fall om man får tro den undersökning som gjordes 2003 av nationalekonomen Anders Johnsson där kostnaden för produktionsbortfall uppgick till 85 miljarder kronor enbart på grund av alkohol. Den senaste uppskattningen innevarande år beräknas ligga på 156 miljarder kronor. (Källa: ALNA ). 
SCA-hälsan har räknat på en anställd som är borta 55 dagar på ett år, vilket motsvarar ca 4,5 dag/månad, p.g.a. alkoholproblem kostar det arbetsgivaren 239 000 kr i produktionsbortfall och minskad trivsel. 
Samhället i stort har enorma kostnader för missbruk och den enskilde individen ett stort lidande. 
Vi på Swea familjehem AB kan genom våra rådgivare och terapeuter erbjuda företag och organisationer följande:

  • Information och rådgivning om missbruk av alkohol, droger men även andra beroenden, direkt på plats hos er eller våra egna lokaler.
  • Särskilt stöd till chefer, personalansvariga och skyddsombud att förebygga och åtgärda missbruksproblem på företaget.
  • Genom vår öppenvård kan vi erbjuda rehabilitering och hjälp genom 12 stegs-programmet, en erkänt bra metod för att komma tillrätta med olika missbruk.
  • Hjälp med utveckling av organisations, ledarskap, individ, personal och grupper i olika arbetsformer.
  • Handledarutbildning för chefer, arbetsledare och olika personalkategorier.
  • Utbildningsprogrammet ” Prime for life” som vänder sig till all personal på företaget och syftar till att dels att förebygga alkohol och drogskador (prevention) men även till personer som ligger i riskzonen eller har utvecklat ett beroende (intervention).
Arbetsgivarens ansvar

Få frågor verkar vara så laddade och svåra att hantera som misstanken om att en medarbetare dricker för mycket eller  använder droger.

chef

  • Tänk om jag har fel?
  • När skall jag ta upp det?
  • Hur lägger jag upp det första samtalet?
  • Har jag över huvud taget rätt att lägga mig i en medarbetares alkoholvanor?

Ja. Du har både rätt och skyldighet att lägga dig i. "Arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska enligt 13§ i AFS 

1994:1 även gälla insatser vid alkohol- och drogmissbruk. Arbetsgivaren ska också göra klart vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare är påverkad av alkohol eller andra droger på arbetet."

Utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida. Företaget åsamkas stora kostnader för frånvaro, misstag, försämrade kundrelationer etc. 
Övriga anställda upplever kanske irritation och besvikelse över att ingenting görs.

Om det finns en policy följer du den och slipper fundera över hur du skall hantera dessa problem. I policyn finns också en åtgärdsplan. 
Betona konsekvenserna om planen inte följs. Vill du ha ett exempel på en sådan, ring oss. Finns det ingen policy på ditt företag ännu, ring oss. 
Vi hjälper till med utformning och genomförande.

Om din medarbetare behöver hjälp att komma ur sitt beroende är han eller hon välkommen till oss. Ni ringer då och bokar ett personligt samtal hos oss. Under full sekretess hjälper vi till att konstatera graden av missbruk. Om du vill och din medarbetare samtycker får du gärna vara med.

Eftersom vår behandling sker på kvällstid kan man arbeta som vanligt under tiden. Du får som arbetsgivare löpande rapportering om framsteg och avvikelser. Du blir också inbjuden till utvecklingssamtal hos oss tillsammans med din medarbetare.

Från och med nu är ansvaret inte längre ditt. Du har nu handlat på det sätt som förväntas av dig som chef. Ansvaret för rehabiliteringen ligger nu hos den anställde själv.

Vi gör gärna ett besök på ert företag för att diskutera era behov. 
Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för ert företag.